Home page

Los Cachorros

Nieuwsbrief Los Cacorros
PDF 6MB

Power Point presentatie  5MB

 

 

Het goede doel voor verenigingsjaar 2012-2013
Los Cachorros
 

Over Los Cachorros

 

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar en hun families in Ayacucho, Peru. In verschillende fasen begeleiden we kinderen en jongeren van de straat naar re-integratie met familie of zelfstandig wonen. Los Cachorros biedt integrale hulp via straatwerk, opvang, psychosociale begeleiding, onderwijs en voorlichting. Het opvanghuis Los Cachorros heeft in 2003 haar deuren geopend in Ayacucho, Peru.

 

Los Cachorros wordt erkend door de lokale Peruaanse autoriteiten en is de enige integrale opvang in Ayacucho voor straatkinderen vanaf 6 tot 18 jaar. Los Cachorros heeft een vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken en Vrouw om als opvang te fungeren. De familierechter en het Openbaar Ministerie doen geregeld een beroep op Los Cachorros om kinderen die uit huis geplaatst zijn op te vangen.

Het bestuur van Stichting Los Cachorros in Nederland zet zich in op vrijwillige basis en wordt ondersteund door vrijwilligers, die zowel in Nederland als ter plaatse in Peru de handen uit de mouwen steken. De Stichting Los Cachorros heeft sinds 1 januari 2008 van de Belastingdienst een ANBI-status toegekend gekregen.

 

Straatkinderen in Ayacucho

 

Ayacucho, gelegen op 2750 meter hoogte, is een oude koloniale stad midden in de centrale hoogvlakte van de Andes. Ayacucho telt zo'n 160.000 inwoners en ligt in een van de armste departementen van Peru. De huidige situatie van armoede in Ayacucho is mede veroorzaakt door het conflict in de jaren '80 en '90 tussen de terreurbeweging Lichtend Pad en het Peruaanse leger. Hierbij werden meer dan 70.000 mensen gedood. De bevolking van Ayacucho draagt hiervan nog steeds de littekens; er bestaan heel veel gebroken en een-ouder gezinnen in Ayacucho.

 

Door structurele beperkingen moeten veel families een dagelijkse strijd leveren om te overleven. De kinderen belanden op straat omdat de ouders niet meer in staat zijn om de kinderen te onderhouden. Het zijn echter niet alleen structurele beperkingen die verantwoordelijk zijn voor het (voort)bestaan van straatkinderen; ook sociaal-culturele factoren spelen een belangrijke rol. Zolang alcoholisme leidt tot desintegratie van de familie, geweld een gangbare methode is voor het opleggen van discipline en machismo zich uit in achterstelling en mishandeling van vrouwen en kinderen, zullen kinderen in extreme situaties definitief naar de straat vertrekken.

 

Een algemeen aanvaarde definitie van straatkinderen, zoals ook UNICEF die hanteert, verdeelt straatkinderen in twee categorieŽn:

1.       Kinderen die een of andere economische activiteit op straat uitvoeren, zoals bedelen of verkopen. Zij gaan aan het eind van de dag naar huis om hun verdienste aan hun familie af te dragen. Omdat deze families vaak instabiel zijn kiezen kinderen soms voor een permanent leven op straat.

2.       Kinderen die buiten een familiekring op straat leven. Familiebanden bestaan wellicht wel, maar zijn los en worden weinig onderhouden.

 

Los Cachorros is gespecialiseerd in de integrale opvang en bescherming van de meest complexe groep straatkinderen, de kinderen die vrijwel permanent op straat leven. Karakteristiek voor deze kinderen is dat ze permanent op straat verblijven, op straat leven en op straat in hun basisbehoeften voorzien. Deze kinderen gaan niet meer naar school en keren niet of sporadisch terug naar huis. De kinderen zijn veelal verslaafd en crimineel actief. Vanwege het marginale bestaan van de kinderen nemen de meeste mensen tegenover hen een onverschillige houding aan. De autoriteiten reageren veelal met geweld op deviant gedrag met als gevolg dat de marginalisering en uitsluiting van deze kinderen toeneemt. Binnen de straatcultuur worden kinderen en jongeren negatief gestimuleerd door hun leeftijdsgenoten.

 

Opvang van Los Cachorros

 

Het aantal kinderen dat Los Cachorros bereikt is ongeveer 200. Deze kinderen hebben intensieve en gespecialiseerde zorg nodig. Het gaat hierbij om kinderen die door gebrek aan hygiŽne, beschermende kleding en ondervoeding vaak een zeer slechte fysieke gezondheid hebben. Veel van deze kinderen hebben huidinfecties vanwege de onhygiŽnische omstandigheden waarin ze dagelijks leven. Door veelvuldig lijmgebruik zijn hun longen, hersenen en luchtwegen aangetast. Bovendien lopen straatkinderen een verhoogd risico op seksueel overdraagbare aandoeningen als gevolg van hun vroege seksualiteit en seksueel misbruik. Daarbij komt dat deze kinderen door constante marginalisatie en afwijzing van zowel familie als de maatschappij en uitsluiting van alle sociale netwerken emotioneel vaak zeer beschadigd zijn.

 

Los Cachorros heeft via verschillende wegen contact met deze kinderen en hun families:

 

Straatwerk

Voor veel straatkinderen is de stap van de straat naar een opvang te groot, omdat ze gehecht zijn aan hun vrijheid en moeite hebben om regels te accepteren. Met straatwerk wordt een brug geslagen tussen de straat en opvang. Straatwerkers van Los Cachorros zijn dagelijks actief in de straten van Ayacucho zodat ze op de hoogte zijn van wat er speelt en hulp kunnen bieden als dat nodig is. Door deze aanwezigheid scheppen de straatwerkers een vertrouwensband met de kinderen en worden ze afgeleid van drugsgebruik en criminele activiteiten. Als het kind zelf aangeeft dat het een ander leven wil leiden, dan kan het kind in de nachtopvang van Los Cachorros terecht.

 

Nachtopvang

De nachtopvang is de 2e fase in de hulpverlening. In de nachtopvang kunnen de straatkinderen terecht voor bescherming en worden zij voorzien in hun basisbehoeften door het bieden van onderdak, een douche en een maaltijd. Toegang tot de nachtopvang is laagdrempelig. Vanaf 19 uur tot 7uur kunnen de kinderen bij de nachtopvang terecht. Door het stellen van regels probeert Los Cachorros de kinderen kennis te laten maken met de normen en waarden van een īnormaalī huishouden. De kinderen wassen hun eigen kleding en voeren corveetaken uit.  Ze leren stap voor stap wat het inhoudt om voor zichzelf en anderen te zorgen.  Daarnaast nemen de kinderen deel aan dagactiviteiten van het straatwerk, zoals handvaardigheid of sport. De nachtvang fungeert als springplank naar een structurele oplossing voor het kind.

 

Permanente opvang

De 3e fase van hulpverlening is de permanente opvang. In de permanente opvang wordt 24 uur per dag integrale zorg verleend. Kinderen uit de nachtopvang kunnen doorstromen naar de permanente opvang. In deze opvang verblijven kinderen die meer structuur en regelmaat in hun leven aankunnen. De permanente opvang kenmerkt zich door intensieve en persoonlijke zorg voor de straatkinderen. Een professioneel en betrokken team zorgt voor de psychosociale begeleiding. De kinderen krijgen onderwijs en er is ruimte voor spel en ontspanning. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst. Los Cachorros biedt ook onderdak aan kinderen uit risicovolle huiselijke omstandigheden die door de lokale kinderrechter uit huis geplaatst zijn en direct in de opvang terecht komen.

 

Bevorderen van gezonde gezinssituaties en het verbeteren van de inter-familiaire verhoudingen

De hulp aan deze kinderen vraagt om structurele antwoorden waarbij de families van deze kinderen een belangrijke rol spelen. Straatkinderen komen uit disfunctionele gezinnen. Los Cachorros streeft er naar om de kinderen naar verloop van tijd weer terug te plaatsen bij hun familie, mits dit mogelijk is. Daarom wordt de familie vanaf dag 1 betrokken bij dit proces. De maatschappelijk werkster brengt de thuissituatie in kaart aan de hand van interviews en huisbezoeken. Door middel van activiteiten, gesprekken, huisbezoeken en vergaderingen worden de ouder(s) vervolgens betrokken bij het welzijn van hun kind. Daarnaast verzorgt de psychologe  gezinstherapie en kunnen de families altijd bij Los Cachorros terecht voor oriŽntatie en advies.

 

Begeleiding en nazorg oud-bewoners

Los Cachorros zorgt voor begeleiding en ondersteuning van oud-bewoners, die inmiddels op zichzelf wonen of weer naar hun familie zijn teruggekeerd. Een maatschappelijk werkster bezoekt en begeleid deze kinderen en hun familie. De deur van Los Cachorros staat altijd open.

 

Voorlichting op scholen

Medewerkers van Los Cachorros geven voorlichting op scholen over drugsgebruik, seksualiteit en geweld. Daarmee wordt getracht te voorkomen dat meer kinderen naar de straat afglijden. Na inventarisatie is gebleken dat veel kinderen die door de jaren heen door Los Cachorros zijn opgevangen, afkomstig zijn uit bepaalde wijken. De voorlichting is daarom met name op deze wijken gericht.

 

Samenwerking

 

Los Cachorros hecht zeer veel waarde aan samenwerking met instanties en andere organisaties om de zorg voor de straatkinderen in Ayacucho te verbeteren. Zo wordt er regelmatig samengewerkt met andere stichtingen en instanties die actief zijn in Ayacucho. Voorbeelden van samenwerking:

 

In Ayacucho zet behalve Los Cachorros ook stichting Mama Alice (ook van Nederlandse oorsprong) zich in voor de straatkinderen. Door samen te werken vullen Los Cachorros en Mama Alice elkaar goed aan. Mama Alice richt zich met name op de grote groep op straat werkende kinderen. De nadruk van Mama Alice ligt op preventie. Door deze kinderen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang aan te bieden wordt voorkomen dat ze afglijden naar een permanent leven op straat.

 

Los Cachorros werkt samen met de kinderrechter en het Openbaar Ministerie in Ayacucho; met regelmaat worden kinderen aan de zorg van Los Cachorros toevertrouwd.

 

In 2008 is er een netwerk opgericht bestaande uit 10 organisaties die zich voor de jeugd in Ayacucho inzetten. Het doel is om de samenwerking en communicatie tussen instellingen te verbeteren ten gunste van kansarme kinderen en adolescenten in Ayacucho. Los Cachorros neemt deel aan dit netwerk en is sinds 2009 lid van het bestuur.

 

Vanaf september 2011 neemt Los Cachorros als organisatie deel als panellid in een forum over de rechten en plichten van kinderen uit verhoogde risicosituaties

 

Ieder jaar organiseert Los Cachorros een gezondheidscampagne in een achterstandswijk in Ayacucho in samenwerking met particuliere en publieke instellingen uit de sector gezondheidszorg. Tijdens deze campagne kan de kansarme bevolking aanspraak maken op gratis zorg en advies van een arts, gynaecoloog en tandarts. Daarnaast worden er medicijnen verstrekt. Dit jaar werd er tevens door CEDRO voorlichting gegeven over drugsgebruik en kon men een beroep doen op gratis juridische bijstand. In totaal hebben in 2010 meer dan 400 kinderen en volwassenen gebruik gemaakt van deze faciliteiten.

 

Evaluatie

 

Los Cachorros probeert haar werk zo efficiŽnt en effectief mogelijk in te richten. Alle fases van het werk worden op gezette tijden geŽvalueerd en waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd. De evaluaties worden door de projectleiding in samenwerking met het team en met hulp van specialisten van buiten de stichting uitgevoerd.